Kohti algoritmista liiketoimintaa

Pertti Lahtinen Asiakasvastaava

Kumpi merkitsee liiketoiminnallesi enemmän – Big Data vai Big Answers?

Pelkkä datahan on itsessään yleensä melko tyhmää eikä sen viisaus kasva määrän myötä. Mutta tyhminkin data voi oikein analysoituna muuttua todella suuriksi vastauksiksi. Ja kun tällaisia analysoituun dataan perustuvia vastauksia kyetään tuottamaan järjestelmällisesti reaaliaikaisen päätöksenteon tueksi, voidaan saavuttaa selkeitä liiketoimintahyötyjä. Ilmiötä voidaan kutsua myös algoritmiseksi liiketoiminnaksi.

Algoritmi määritellään tyypillisesti siten, että se on joukko järjestelmällisesti suoritettuja käskyjä tai ohjeita jonkin toiminnon suorittamiseksi (www.suomisanakirja.fi). Algoritmit eivät suinkaan ole mikään uusi keksintö. Perinteisetkin ohjelmistot toimivat vaikkapa laskuja tuottaessaan algoritmien ohjaamina. Niin myös esimerkiksi autojen ajonvakautusjärjestelmät puuttuessaan peliin jäisellä pinnalla. Taksamittarin ja ESP:n käyttö ei kuitenkaan vielä tee taksiyrittäjän liiketoiminnasta algoritmista. Siihen päästään vasta kun aletaan tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä sellaisen tiedon avulla, jota ei olisi voitu hyödyntää tai jota ei olisi edes ollut olemassa ilman algoritmeja. Kuten Uber tai UPS, jotka jatkuvasti ohjaavat ja optimoivat päivittäistä toimintaansa valtavan tietomäärän ja älykkäiden algoritmien avulla.

algoritmista-liiketoimintaaAlgoritmien käyttö hinnoittelun ja käyttöasteen optimoimiseksi on yleistä kuljetusalan lisäksi myös esimerkiksi majoitusliiketoiminnassa. Kaupan ja teollisuuden alalla huolehditaan tarjonnan riittävyydestä algoritmeihin perustuvien kysyntäennusteiden avulla. Kuluttajaliiketoiminnassa algoritmit ovat olennainen osa kampanjahallintaa sekä markkinoinnin automatisointia. Terveydenhuollossa on yhä yleisempää, että algoritmit opastavat lääkäriä diagnoosin tekemisessä ja parhaan hoitomuodon valinnassa. Osake- ja valuuttakaupassa algoritmit ovat itsestäänselvyys ja rahoitusalalla muutenkin niin keskeisiä, että siellä puhutaan jo ns. ohjelmoitavasta taloudesta.

Algoritimisen liiketoiminnan mahdollisuudet ovat räjähtäneet entisestään, koska digitalisaation ja kehittyneiden pilvipalvelujen myötä ovat sekä tarvittava data että välineet helposti kaikkien saatavilla. Liikkeelle voidaan lähteä tutkimalla lähdedataa ja tunnistamalla siitä mahdollisia liiketoimintaan vaikuttavia trendejä, kaavoja ja ajureita. Jo tässä vaiheessa voidaan hyvin käyttää apuna edellä mainittujen pilvipalvelujen tarjoamia edistyneen analytiikan tekniikoita. Seuraavaksi nämä oivallukset tiivistetään algoritmeiksi, jotka kytketään tiukasti reaaliaikaisiin liiketoimintaprosesseihin. Tämän jälkeen voidaan edetä yhä itsenäisempään algoritmiseen toimintaan esimerkiksi koneoppimista hyödyntäen.

Algoritmisen liiketoiminnan suurin etu perustuu analyysien nopeuteen ja skaalautuvuuteen. Järjestelmät nielevät lähdedataa tarvittaessa lähes rajattomasti ja tuottavat vastauksia massoittain – vieläpä erittäin lyhyellä vasteajalla. Monesti myös päätösten laatu paranee algoritmien käsitellessä yhä suurempaa määrää muuttujia. Tekoälyn ja koneoppimisen nopea kehittyminen mahdollistavat yhä vaativampien tehtävien delegoinnin koneille ja itseohjautuvuuden tason nostamisen. Kehityksen myötä algoritmisen liiketoiminnan lisäksi alettu puhua autonomisesta liiketoiminnasta.

analytiikka-blogiEtujensa lisäksi on kuvatulla kehityksellä tietenkin myös kääntöpuolensa. Kehittyneet johtamis- ja ohjausjärjestelmät ovat erittäin houkuttelevia kohteita mahdollisille vihamielisille toimijoille.
Lähdedataan saattaa sisältyä vääristymiä, joita on mahdotonta havaita ja jotka voivat vaikuttaa algoritmien ohjaamiin päätöksiin tai toimintoihin dramaattisestikin. Joidenkin mielestä kaikkein suurin huoli liittyy kuitenkin algoritmisen liiketoiminnan etiikkaan. Kriittisimmät arvioijat pitävät jopa mahdollisena, että kaikki algoritmisten järjestelmien tuottamat taloudelliset hyödyt tulevat mitätöitymään niiden aikaansaamien epäeettisten vaikutusten ja inhimillisten haittojen seurauksena. Tämän välttämiseksi tulisi algoritmista toimintaa luotaessa kiinnittää yhä enemmän huomiota myös niiden ei-liiketoiminnallisiin vaikutuksiin sekä toiminnan läpinäkyvyyteen.

Teksti julkaistiin alun perin Microsoftin Mahdollista-blogissa.

Jaa blogiteksti: